E-mail:
Heslo:

Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Váš e-mail:

Zapomenuté heslo.

Na Vaši e-mailovou adresu byly úspěšně odeslány přihlašovací údaje.

VOP pro velkoobchod

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod ke stažení zde:

Vseobecne-obchodni-podminky-pro-velkoobchod.pdf

Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na
smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu Kámen Bohemia umístěného na webovém rozhraní
http://www.kamenbohemia.cz/ (dále jen „webové rozhraní“) mezi
naší společností

Kámen Bohemia s.r.o., se sídlem Louňovice, Kutnohorská 394, PSČ 25162,
IČ: 27683346,
DIČ: CZ27683346
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 177291
Adresa pro doručování: Kutnohorská 394, 251 62 Louňovice u Říčan

Telefonní číslo:
+420 327 723 327
+420 725 390 533
Kontaktní e-mail: info@kamenbohemia.cz

jako prodávajícím

a podnikatelem či právnickou osobou
jako kupujícím
(oba dále společně též jen jako „smluvní strany“).

1. Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při
uzavíraní smlouvy o prodeji zboží či další smlouvy zde uvedené (dále společně jen jako
„smlouva“) prostřednictvím webového rozhraní.

1.2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od
obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají
přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může
prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním
obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních stran se dále
řídí Reklamačním řádem, Podmínkami užití webového rozhraní a podmínkami a pokyny
uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde
neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

1.3. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít
v českém jazyce, ledaže se smluvní strany výslovně dohodnou na jiném jazyce.

1.4. Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupující, kteří jsou podnikateli, a na právnické
osoby. Na smlouvy uzavírané se spotřebitelem se neuplatní tyto obchodní podmínky, ale
Všeobecné obchodní podmínky pro maloobchod. V otázkách neupravených těmito
obchodními podmínkami pro velkoobchod se vztahy řídí obdobně dle podmínek
upravených ve Všeobecných obchodních podmínkách pro maloobchod, vyjma ustanovení
na ochranu spotřebitele.

1.5. Zasláním objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami i se
Všeobecnými obchodními podmínkami pro maloobchod seznámil.

2. Objednávka a uzavření smlouvy

2.1. Na webovém rozhraní je uveden seznam zboží včetně popisu hlavních vlastností
jednotlivých položek. Prezentace zboží uvedená na webovém rozhraní je informativního
charakteru a nejedná se o návrh prodávajícího na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení
§ 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Pro uzavření smlouvy je nutné, aby kupující podal
objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky prodávajícím.

2.2. Kupující provádí objednávku prostřednictvím telefonické nebo
e-mailové komunikace. Objednávka musí vždy obsahovat přesný název objednaného zboží
(případně číselné označení zboží), počet kusů zboží, zvolený způsob platby a dopravy
a kontaktní údaje kupujícího (jméno a příjmení či název společnosti, identifikační číslo,
adresu pro doručování, telefonní číslo, e-mailovou adresu). Kupující je dále povinen
prokázat, že je podnikatelem, a to zasláním kopie živnostenského nebo jiného oprávnění
či výpisu z obchodního rejstříku na kontaktní e-mail prodávajícího.

2.3. Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není
pro prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě
pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může prodávající
odmítnout.

2.4. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky
ze strany prodávajícího. Pokud by k přijetí nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy
bude kupujícím uhrazena celá kupní cena.

2.5. V případě zrušení objednávky ze strany kupujícího má prodávající nárok na storno poplatek
ve výši 30% z ceny zboží.

3. Dodací podmínky

3.1. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu dohodnutým způsobem, řádně zabalené
a vybavené potřebnými doklady. Potřebnými doklady jsou zejména návody k použití,
certifikáty a další dokumenty nezbytné pro převzetí a užívání zboží. Není-li dohodnuto jinak,
jsou doklady poskytovány v českém jazyce.

3.2. Na základě dohody smluvních stran může prodávající zajistit pro kupujícího přepravu zboží
a pojištění zboží po dobu přepravy. Cenu dopravy i pojištění je povinen hradit kupující dle
platného tarifu dopravce. Za dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu
dopravci. Dodáním zboží přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží.

3.3. Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné
závady neprodleně oznámit přepravci. O závadách bude sepsán protokol. Není-li sepsán
protokol o závadách, ztrácí kupující nároky plynoucí z porušeného obalu zboží.

3.4. Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen
zkontrolovat počet kusů zboží a jeho kompletnost. V případě zjištění nesouladu je povinen
jej oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů od
převzetí zboží. Zjištěné závady je kupující povinen vhodným způsobem zdokumentovat
a tuto dokumentaci zaslat prodávajícímu spolu s oznámením závady.

4. Platební podmínky

4.1. Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu mimo dalších způsobů
uvedených ve webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých i některým z níže
uvedených způsobů:
- v hotovosti při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru;
- bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny Vám
budou sděleny v potvrzení objednávky).
Prodávající je oprávněn neumožnit placení zboží po dodání zboží. Tento způsob platby je
zpravidla vyhrazen pro stálé zákazníky. Není-li dohodnuto jinak, je faktura přiložena ke zboží
společně s dodacím listem.

4.2. Při bezhotovostní platbě je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky, není-li smluvními
stranami ujednáno jinak. Závazek kupujícího uhradit cenu zboží je při bezhotovostní platbě
splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.3. Při nedodržení doby splatnosti dle těchto obchodních podmínek může být kupujícímu
účtován úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok
prodávajícího na náhradu škody, která mu prodlením Kupujícího vznikla, tím není dotčen.

4.4. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny zboží je prodávající rovněž oprávněn
pozastavit další dohodnuté dodávky zboží, a to až do okamžiku úhrady všech splatných
závazků kupujícího.

4.5. Platba zboží je možná v českých korunách (CZK).

5. Odstoupení od smlouvy

5.1. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy
odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, která již byla
kupujícím zaplacena, bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel kupujícím nebo
účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud kupující žádný do
5 dnů od odstoupení prodávajícímu nesdělí).

5.2. Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li kupující v prodlení s úhradou kupní
ceny zboží déle než 4 týdny.

5.3. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li prodávající v prodlení s dodáním zboží déle
než 4 týdny od sjednaného dne dodání.

5.4. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně zboží, které bylo dodáno řádně, včas
a bez vad.

5.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných
elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

5.6. Byl-li společně se zbožím poskytnut dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od
smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran účinnosti.

6. Práva z vadného plnění

6.1. Podmínky uplatnění práv z vadného plnění a záruční odpovědnosti se řídí Reklamačním
řádem prodávajícího.

7. Ochrana obchodního tajemství a obchodní politiky prodávajícího

7.1. Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být kupujícímu sděleny informace, které jsou
označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Kupující se zavazuje
tyto informace zejména:
- uchovávat jako důvěrné;
- neposkytnout je bez souhlasu prodávajícího jiné osobě;
- nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
- nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.

7.2. Dále se kupující zavazuje, že nebude bez souhlasu prodávajícího pořizovat kopie podkladů
předaných mu prodávajícím.

8. Závěrečná ustanovení


8.1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou
obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí
českým právem.

8.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné,
nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl
se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo
nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny
a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 12.5.2016.