E-mail:
Heslo:

Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Váš e-mail:

Zapomenuté heslo.

Na Vaši e-mailovou adresu byly úspěšně odeslány přihlašovací údaje.

Podmínky užití webového rozhrání

Nacházíte se na webovém rozhraní http://www.kamenbohemia.cz/ (dále jen „webové rozhraní“), které
provozuje naše společnost

Kámen Bohemia s.r.o., se sídlem Louňovice, Kutnohorská 394, PSČ 25162,
IČ: 27683346,
DIČ: CZ27683346
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 177291


Adresa pro doručování: Kutnohorská 394, 251 62 Louňovice u Říčan
Telefonní číslo:
+420 327 723 327
+420 725 390 533
Kontaktní e-mail: info@kamenbohemia.cz

Vezměte, prosíme, na vědomí, že bez ohledu na to, zda prostřednictvím webového rozhraní
nakupujete nebo jej pouze navštěvujete, je nutné se řídit dále uvedenými pravidly, která vymezují a
upřesňují podmínky užívání všech funkčních součástí webového rozhraní.

1. Ochrana osobních údajů

Při vyplnění objednávky na webovém rozhraní nám poskytujete některé Vaše osobní údaje. Dále
při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších údajů, k nimž
máme přístup. Zadáním osobních údajů a užíváním webového rozhraní souhlasíte se
zpracováváním a shromažďováním svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále
uvedeným účelům, a to až do doby vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním.
Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto
postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“), ve znění pozdějších předpisů.

1.1. Co jsou osobní a další údaje?
Osobní údaje jsou ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění
objednávky. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou
identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a
příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa a adresa bydliště či telefonní číslo.
Další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní,
jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na
webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace.
Upozorňujeme, že tyto další údaje můžeme získávat bez ohledu na to, zda na webovém
rozhraní nakupujete nebo ne.

1.2. Jak využíváme osobní a další údaje?
Prostřednictvím osobních a dalších údajů Vám především umožňujeme přístup k Vašemu
účtu a co nejsnazší užívání webového rozhraní.
Údaje dále využíváme pro komunikaci ohledně správy Vašeho účtu a pro uživatelskou
podporu. Údaje mohou být použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání
analýzy chování uživatelů webového rozhraní.
Údaje mohou být využity k obchodním a marketingovým účelům, tj. k vedení databáze
uživatelů webového rozhraní a k nabízení zboží a služeb, a to po dobu neurčitou. Odesláním
objednávky souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky.
Souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého
marketingu můžete kdykoliv odvolat formou e-mailu na naši kontaktní e-mailovou adresu.

1.3. Jak spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje?
Naše společnost je správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ a je vedena v registru u Úřadu
pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00066013.
Zpracováním Vašich osobních a dalších údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto
zpracovatele.
Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v
elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě
neautomatizovaným způsobem.

1.4. Komu předáváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci
a osoby podílející se na dodání zboží, případně poskytnutí služby. Takovým osobám jsou
Vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží nebo
poskytnutí služby.

1.5. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji?
Máte právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na informace o jejich zpracování
(informace o účelu zpracování, informace o zdrojích těchto údajů a informace o příjemci).
Tyto informace Vám budou bez zbytečného odkladu poskytnuty na požádání. Dále máte
právo na opravu osobních údajů a další zákonná práva k těmto údajům.
Na základě Vaší písemné žádosti odstraníme Vaše osobní údaje z databáze.
Pokud se domníváte, že naše společnost nebo zpracovatel osobních údajů provádí
zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu se zákonem, můžete:
- požádat nás nebo zpracovatele o vysvětlení;
- požádat, abychom my nebo zpracovatel odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může
jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem
s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na
Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit
se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme požadovat přiměřenou
úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů
(http://www.uoou.cz).
Naše společnost i případní zpracovatelé osobních údajů mají sídlo v České republice.

2. Služby společnosti Google a soubory cookies


Webové rozhraní pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Webové rozhraní dále používá
službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen
„Google“). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto služeb.

2.1. Co jsou to cookies a jak vyjádříte souhlas s jejich používáním?
Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení
každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání
webového rozhraní.
Zaškrtnutím souhlasu na webovém rozhraní udělujete svůj souhlas s využíváním souborů
cookies, a také se zpracováváním údajů o Vás společností Google a naší společností, a to
způsobem a k účelům podrobněji popsaným na webovém rozhraní.

2.2. Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?
Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení
v internetovém prohlížeči.
Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že
nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

2.3. Jak Google využívá získaná data?
Pokud Vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, dozvíte se tyto informace
kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo
aplikace našich partnerů.


3. Ochrana autorských práv

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty, fotografie, obrázky, loga a
další), včetně programového vybavení webového rozhraní a těchto podmínek, je chráněn naším
autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit,
kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu naší společnosti či
držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a
textů umístěných na webovém rozhraní.
Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými
obchodními známkami příslušných vlastníků.

3.1. Jakými způsoby budeme při porušení autorských práv postupovat?
Při nerespektování výše popsaného zákazu budeme postupovat v souladu se zákonem č.
121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Naše společnost jako držitel autorských práv má zejména právo domáhat se, aby bylo od
zásahů do našich autorských práv upuštěno, a požadovat stažení neoprávněných kopií
chráněného obsahu.
Dále máme právo požadovat přiměřené zadostiučinění za způsobenou újmu.

4. Ostatní vztahy související s využíváním webového rozhraní


4.1. Upozorňujeme Vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může
dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

4.2. Naše společnost nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do
webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání
webového rozhraní nesmíte používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné
postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci
systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmíte vykonávat žádnou činnost,
která by mohla Vám nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně
užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní a užívat webové
rozhraní nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu
s jeho určením či účelem.

4.3. Nemůžeme Vám zaručit nepřerušený přístup na webové rozhraní, ani nezávadnost a
bezpečnost webového rozhraní. Neodpovídáme za škodu způsobenou při realizaci přístupu
a užívání webového rozhraní, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných
na webovém rozhraní, škody způsobené přerušením provozu, poruchou webového
rozhraní, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku nebo neoprávněného
přístupu k přenosům a datům.

4.4. Pokud se při užívání webového rozhraní dopustíte jakéhokoliv nezákonného či neetického
jednání, jsme oprávněni omezit, pozastavit nebo ukončit Váš přístup na webové rozhraní, a
to bez jakékoli náhrady. V tomto případě jste dále povinni uhradit naší společnosti škodu,
která Vaším jednáním dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.


Tyto podmínky užití jsou platné a účinné od 12. 5. 2016